تبلیغات
فصل نو - قدرت اراده


فصل نو

What a wonderful story...had to share. 
I smiled after looking at the first photo...you will also smile. Just scroll down and you will get to know the story of Will Power. 
Here it goes....

چه داستان جالبی ... باید بهبه بقیه هم گفته بشه
اولین بار که به این عکس نگاه کردم خندیدم. ممکن است تو هم بخندی
به پایین صفحه برو تا به قدرت اراده پی ببری
 

You thought the dog is imitating the man......

فکر کردی سگ ادای مرد را در می آورد؟

 
 

Entertaining the college kids...right?

یا شاگردان دانشگاه را سرگرم میکند. نه؟

Now have a close look at it ...

حالا با دقت نگاهش کن ...

So ...

خوب ...

Got the message ???

فهمیدی ؟؟؟

Despite being an animal he gets respect ...

با اینکه یک حیوان است دیگران به او احترام می گذارن ...

He gets a warm welcome everywhere ...

همه بهش خوش آمد گرمی میگن ...

He gets a pat on his shoulder ...

شانه هاش را نوازش میکنن ...

He is STAND-ALONE

خودش ایستاده است

The doors are open for only those who believe in themselves 
and Will Power which can make an animal walk on TWO LEGS...!!

درها برای کسانی گشوده میشود که به خودشان ایمان دارند
و با قدرت اراده است که یک حیوان روی دو پا راه میرود ... !!!نوشته شده در جمعه 4 اسفند 1391 ساعت 09:01 ق.ظ توسط asemanabi نظرات |


آخرین مطالب
» سخنانی از یونگ
» سکوت درمانی
» یک دقیقه مطالعه
» آرزو
» جرأت
» روز پدر

Design By : RoozGozar.com